Serveis

Llacuna_SGi aporta valor des del coneixement, l’experiència i el compromís establert amb els seus clients. Els serveis que ofereix responen a l’objectiu de donar un suport personalitzat, segons les necessitats de cada client i amb les millors solucions adaptades a cada projecte.

Consultoria d’enginyeria i urbanisme

La consultoria es posa al servei del client per assessorar-lo des de la fase embrionària del projecte fins allà on arribi l’execució de cada opció.

 

 • Estudis urbanístics d’aprofitament
 • Projectes de construcció d’edificacions industrials
 • Projectes d’urbanització
 • Projectes ambientals i de llicències d’activitat
 • Projectes d’instal·lacions i de seguretat industrial
 • Projectes de PCI (protecció contra incendis)
 • Estudis de compliment legal previs a la implantació d’un projecte industrial
 • Direccions facultatives d’obres i instal·lacions
 • Project management en fase de licitació i d’execució del projecte

Gestió Immobiliaria Industrial

Aquest servei neix de la necessitat dels clients industrials per cercar noves ubicacions i inclou els estudis de valoració, els estudis de compatibilitat amb el planejament, els arrendaments i la compravenda d’actius industrials. La gestió immobiliària es desenvolupa a partir d’una planificació estratègica de l’enginyeria per donar un servei afegit al projecte, per estalviar temps i costos innecessaris en la gestió de cerca de l’actiu al demandant, i, internament, per captar el projecte en el seu origen. La gestió immobiliària es realitza prèviament des d’una visió tècnica i d’enginyeria, filtrant des de l’origen els condicionants de l’activitat per cercar ubicacions aptes per a les necessitats del client.

Propietat delegada

En el moment en què apareix la necessitat o s’adverteix l’oportunitat de dur a terme un nou projecte d’inversió, ja sigui per nova implantació o per una modificació i millora d’una activitat existent, neix la necessitat de gestionar una sèrie de tràmits complexos associats al projecte esmentat.

 

Alguns tràmits són encarregats per la propietat a professionals, tals com tècnics, constructors i instal·ladors, principalment. No obstant, la propietat, per si mateixa, una vegada conegudes les necessitats bàsiques del projecte d’implantació, haurà de dur a terme directament molts altres tràmits i accions de seguiment que requereixen una determinada especialització.

 

Les empreses o els emprenedors, normalment i segons la seva magnitud, no disposen de mitjans propis ni de temps per gestionar aquests tràmits. La propietat disposa del coneixement de les necessitats fonamentals del projecte que pretén materialitzar, però no de l’interlocutor expert que l’acompanyi en la seva implantació.

 

Les directrius que exerceix Llacuna_SGi com a propietat delegada en les diferents fases del projecte d’inversió són:

 

 • Treballs previs a la implantació
 • Contractació de la direcció facultativa
 • Seguiment del projecte d’implantació
 • Contractació de l’execució i/o tramitació del projecte
 • Seguiment de l’execució i/o tramitació del projecte

Energia solar fotovoltàtica

Saber més...

Aquest servei s’ofereix com a conseqüència de la major consciència mediambiental de la indústria, així com per l’estalvi energètic i la rendibilitat econòmica que comporta la implantació d’aquestes solucions.

 

Desenvolupem projectes adaptats a les necessitats de cada client, aportant solucions integrals per a instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum. Ajudem les companyies a millorar la seva eficiència energètica i, per tant, la seva competitivitat.

 

Els serveis que presta Llacuna_SGi en el camp de l’energia solar fotovoltaica són:

 

 • Projecte tècnic i econòmic de la instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum connectada a la xarxa de distribució
 • Assessorament sobre subvencions vinculades al projecte
 • Estudi de la petjada de carboni sobre els productes elaborats
 • Substitució prèvia a la instal·lació SFV de cobertes industrials, ja siguin d’amiant o de xapa, al final de la seva vida útil